PTS

ติดต่อ
ที่อยู่
สหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ข้อมูลรถ
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
55%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
28/05/2013 18:43
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle