Company profile ที่บ่งบอกความน่าเชื่อถือ

ป้ายแสดงสถานะ

Not Yet Verified NOT YET VERIFํIED หมายถึง บุคคลหรือบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน

Verified VERIFIED หมายถึง บุคคลหรือบริษัทฯ ที่ได้ส่งเอกสารมายืนยันตัวตนใน DXplace แล้ว

Certified CERTIFIED หมายถึง บุคคลหรือบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา Workshop กับ DXplace แล้ว

 

สิทธิประโยชน์ของการส่งเอกสารมา VERIFIED ยืนยันตัวตน 

  • กรณีที่ DXplace.com ได้รับว่าจ้างจากเจ้าของงานโดยตรงให้จัดหาผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งที่เป็น VERIFIED จะได้รับการคัดเลือกก่อนเพื่อให้ร่วมโครงการ
  • การเปิดตัวบริการใหม่ๆ จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมและทดสอบบริการนั้นๆ รวมทั้งได้ใช้บริการฟรีในช่วงทดลอง เป็นต้น

ขั้นตอนในการสมัครเป็น VERIFIED   

  • เข้าไปที่เมนูข้อมูลบริษัทของคุณ คลิกแก้ไข แล้วอัพโหลดไฟล์ ตามประเภทบริษัทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
  • เมื่อทางทีมงาน DXplace.com ได้รับเอกสารแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร 1-2 วัน
  • เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบเรียบร้อย ระบบจะอัพเดทสถานะบริษัท เป็น VERIFIED ให้อัตโนมัติ
  • เอกสารในการสมัคร VERIFIED จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ตัวอย่างเอกสาร นิติบุคคล ตัวอย่างเอกสาร บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบริษัท 
*
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือส่วนบุคคลตั้งแต่ประเภท 2 ขึ้นไป
3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ถ้ามี)

 

add_circle